Pirkanmaan ympäristöohjelman seuranta

Mikä

Materiaaleja Pirkanmaan ympäristöohjelman 2011-2016 seurannasta ja toteutumisesta. Seurantaa toteuttavat yhteistyössä Pirkanmaan ELY-keskus ja Pirkanmaan liitto. Ympäristöohjelma koostuu visiosta ja sitä toteuttavista strategisista tavoitteista vuoteen 2030 sekä näitä tavoitteita eteenpäin vievistä toimenpiteistä.

Mitä

Ympäristöohjelma koostuu ja sitä seurataan kolmessa teemassa: 1. Kestävä yhdyskuntarakenne, 2. Ympäristövastuullinen elinkeinotoiminta ja 3. Ympäristötietoisuus.

Hyöty

Ympäristöohjelma kannustaa ympäristövastuullisuuteen ja ekotehokkuuteen. Se kokoaa ja esittää tavoitteet sekä joukon toimenpiteitä ympäristövastuullisemman, vähäenergisemmän ja samalla ekotehokkaamman tulevaisuuden saavuttamiseksi.

Kategoriat

Ei alasivuja.

Pirkanmaan ympäristöohjelman seuranta

Pirkanmaan ympäristöohjelma koostuu visiosta ja sitä toteuttavista strategisista tavoitteista vuoteen 2030 sekä näitä tavoitteita eteenpäin vievistä toimenpiteistä. Pääosan ohjelmasta muodostavat toimenpiteet konkreettisine toteuttamiskeinoineen, jotka on kohdennettu vuosille 2011-2016.

Linkki ohjelma-asiakirjaan Pirkanmaan liiton sivuilla. Lisätietoja myös Pirkanmaan ELY-keskuksen sivuilla, osiossa Aluekehittäminen.

 

* * * * *

Esitysmateriaaleja seurantaseminaarissa 30.9.2015:

Ilmastonmuutoksen kansainväliset vaikutukset. Tulosalueen johtaja Matti Heinonen, Maahanmuuttovirasto.

Pirkanmaan LUMO-ohjelma. Tutkija Jere Nieminen, Tampereen yliopisto.

Pirkanmaan ympäristöohjelman eteneminen. Tutkijaprofessori Tom Frisk, Pirkanmaan ELY-keskus.

 

* * * * *

Seuranta-aineistot vuonna 2015:

Pirkanmaan ympäristöohjelman toteutumisen seuranta ja arviointi vuonna 2015

 

Teemakohtaiset seurantaraportit:

Teema 1: Kestävä yhdyskuntarakenne

Teema 2: Ympäristövastuullinen elinkeinotoiminta

Teema 3: Ympäristötietoisuus

 

* * * * *

Seurannan materiaaleja 2014:

Arviointikooste Pirkanmaan ympäristöohjelman toteutumisen seuranta ja arviointi vuonna 2014

 

Esitysmateriaaleja seurantaseminaarissa 24.9.2014:

GPI Suomessa ja Pirkanmaalla. Jukka Hoffren, Helsingin yliopisto.

Pirkanmaan LUMO-ohjelma. Jere Nieminen, Tampereen yliopisto.

Arviot ympäristöohjelman toteutumisesta v. 2013 loppuun mennessä. Tom Frisk, Tenho Leinonen ja Sirpa Lindroos, Pirkanmaan ELY-keskus.

Pirkanmaan uudet kasvihuonekaasupäästölaskelmat. Marko Nurminen, Tietotakomo.

Pirkanmaan ilmasto- ja energiastrategian seuranta. Tom Frisk ja Heikki Kaipainen, Pirkanmaan ELY-keskus.

Ilmasto- ja energiastrategian seurantaindikaattoreiden lähtötiedot. Tom Frisk ja Heikki Kaipainen, Pirkanmaan ELY-keskus.

 

Seurantaraportteja 2014 toimenpiteittäin:

KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE

Strateginen tavoite 1. Ehyt yhdyskuntarakenne saavutetaan hallitulla muutoksella

Toimenpide 1. Luodaan eheyttämiselle välineitä

Toimenpide 2. Tehdään kevyestä liikenteestä ja joukkoliikenteestä varteenotettavia henkilöautoliikenteen vaihtoehtoja

Toimenpide 3. Sijoitetaan palvelut tarkoituksenmukaisesti suhteessa yhdyskuntarakenteeseen

Toimenpide 4. Turvataan kulttuuriympäristön arvojen säilyminen

Toimenpide 5. Vahvistetaan maakunnan viherverkkoa ja luonnon monimuotoisuutta luonnonsuojelun ja ympäristönhoidon keinoin sekä ottamalla käyttöön uusia välineitä

 

Strateginen tavoite 2. Pirkanmaa on edelläkävijä rakentamisen ja julkisten hankkeiden ympäristövastuullisessa ja ekotehokkaassa toteuttamisessa

Toimenpide 1. Tehdään energiatehokkuudesta suunnittelu- ja rakentamistoiminnan lähtökohta

Toimenpide 2. Nostetaan rakentamisen ja julkisten hankkeiden materiaalitehokkuutta

 

Strateginen tavoite 3. Yhdyskuntien tekninen toimivuus on turvattu

Toimenpide 1. Turvataan talousveden hyvä laatu ja riittävä saatavuus. Varmistetaan vesihuoltopalveluiden alueellinen toimivuus yli kuntarajojen, ylläpidetään verkostojen kuntoa ja ehkäistään tulviin liittyviä riskejä

Toimenpide 2. Tie- ja rataverkon liikennöitävyydestä huolehditaan ja kunnon heikkeneminen pysäytetään

Toimenpide 3. Varmistetaan energia- ja jätehuollon sekä tietoverkkojen toimivuus koko maakunnassa

 

YMPÄRISTÖVASTUULLINEN ELINKEINOTOIMINTA

Strateginen tavoite 1. Pirkanmaan elinkeinotoiminta on ekotehokasta. Fossiiliset energialähteet on korvattu pääosin kotimaisilla uusiutuvilla polttoaineilla

Toimenpide 1. Yritykset kehittävät tuotteita, tuotantoprosesseja ja toimintoja hyödyntäen parasta käytettävissä olevaa teknologiaa ja osaamista

Toimenpide 2. Yritykset, yhteisöt ja kunnat ottavat käyttöön energiatehokkuuden parantamiseen kehitettyjä valtakunnallisia välineitä ja toimintamalleja

Toimenpide 3. Lisätään uusiutuvaan energiaan perustuvaa energiantuotantoa ja edistetään uusiutuvan energian käyttöönottoa luontoarvoja vaarantamatta

 

Strateginen tavoite 2. Ympäristöliiketoiminnalla on merkittävä asema Pirkanmaan elinkeinotoiminnassa

Toimenpide 1. Nostetaan alueen imagoa ekoteko-maakuntana

Toimenpide 2. Suunnataan tutkimusta vahvasti ympäristöliiketoiminnan ja sen osaamisen kehittämiseen

Toimenpide 3. Luodaan markkinoita ympäristöystävällisille tuotteille ja palveluille sekä toimintaedellytyksiä ympäristöliiketoiminnalle

 

Strateginen tavoite 3. Elinkeinotoiminnan ympäristökuormitus on vähentynyt merkittävästi

Toimenpide 1. Maatalouden ravinnekuormitusta vähennetään olemassa olevien ja uusien keinojen tehokkaalla käytöllä

Toimenpide 2. Metsätaloustoimien ja turvetuotannon vesistökuormitusta vähennetään

Toimenpide 3. Vähennetään matkailun ympäristövaikutuksia ottamalla ympäristöarvot vahvasti esiin matkailun kehittämistyössä ja matkailussa

 

Strateginen tavoite 4. Ekosysteemipalvelut on turvattu

Toimenpide 1. Laaditaan Pirkanmaalle luonnon monimuotoisuus -ohjelma (LUMO-ohjelma)

Toimenpide 2. Metsäluonnon monimuotoisuuden säilymistä edistetään METSO-ohjelman mukaisesti

Toimenpide 3. Pysäytetään luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen maatalousympäristöissä hoitamalla perinnebiotooppeja ja -maisemia

Toimenpide 4. Turvataan suoekosysteemien toiminta suoluonnon monimuotoisuuden köyhtymisen estämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

 

YMPÄRISTÖTIETOISUUS

Strateginen tavoite 1. Ympäristötietoa tuotetaan ja välitetään monipuolisesti ja vuorovaikutteisesti. Ympäristötieto on kokonaisvaltaista ja saavuttaa kaikki pirkanmaalaiset

Toimenpide 1. Tuotetaan ja välitetään ympäristötietoa monipuolisesti

Toimenpide 2. Käynnistetään suunnitelmallinen yhteistyö maakunnan korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja viranomaisten välillä ympäristötiedon tuottamiseen, käsittelemiseen ja välittämiseen

Toimenpide 3. Laaditaan ja otetaan käyttöön kestävän kehityksen (KEKE) suunnitelmat kaikissa Pirkanmaan perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen organisaatioissa henkilökuntaa, lapsia sekä lasten vanhempia osallistavalla tavalla

Toimenpide 4. Luodaan pirkanmaalaisille koululaisille ja päiväkotilaisille mahdollisuuksia tutustua oman kuntansa sekä maakunnan luonto- ja kulttuuriympäristökohteisiin

 

Strateginen tavoite 2. Pirkanmaalaiset ymmärtävät ympäristöasioiden tärkeyden ja sitoutuvat ympäristön hyvän tilan edistämiseen. Kansalaiset vaikuttavat ympäristöasioihin sekä henkilökohtaisella tasolla että yhteiskunnallisesti. Ympäristöosaaminen on maakunnan erityinen vahvuus.

Toimenpide 1. Välitetään tietoa päättäjille ympäristönäkökulmasta

Toimenpide 2. Kehitetään kansalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia ajankohtaisiin ympäristökysymyksiin ja -hankkeisiin

Toimenpide 3. Yhdistetään pirkanmaalaisten ympäristökasvatustoimijoiden ja alueen muiden aktiivisten toimijoiden voimavarat yhteisten ympäristöhankkeiden toteuttamiseksi